Profil startupu

RT Hub

Jakub Klimko
e-mail: jakub.klimko@tuke.sk

Spoločnosti produkujúce odpady majú v súčasnosti obmedzené možnosti nakladania s týmito odpadmi. Niektoré typy odpadov (napr. priemyselné odpady klasifikované ako nebezpečné), pre ktoré neexistujú recyklačné technológie alebo odberateľ, sú spoločnosti nútené skládkovať na skládkach nebezpečných odpadov alebo zneškodňovať, čo je finančne náročný proces.


RT hub sa zaoberá vývojom nových recyklačných technológií a postupov, ktoré umožňujú redukciu množstva skládkovania odpadov a súčasne z odpadov vyrábajú suroviny opätovne použiteľné priamo u producentov týchto odpadov. Pre recykláciu sa využíva kombinácia mechanických, hydrometalurgických a pyrometalurgických postupov. V súčasnosti je možné priemyselných z odpadov získavať kovy ako meď, zinok, cín, olovo a ďalšie hodnotné a v priemysle často používané kovy.