O Inkubátore

Inkubátor TUKE

Inkubátor TUKE pôsobí ako súčasť  ekosystému Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, kde ide o kľúčový komponent akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií vybudovaného v rámci konceptu univerzitného vedeckého parku. Cieľom je vytvoriť v regióne Košického a Prešovského kraja motivačné prostredie, ktoré pomôže inovatívnym myšlienkam rozvíjať sa v rôznych oblastiach pôsobenia. Hlavnou myšlienkou je naštartovať proces, ktorý podporí ľudí pri realizácii ich inovatívnych myšlienok a pomôže premeniť myšlienku do komerčne využiteľného produktu alebo služby. TUKE má záujem prostredníctvom vytváraných štruktúr, takých akým je napr. aj Inkubátor, výrazne podporiť oblasť inovácií a technologického transferu kvalitným odborným poradenstvom, ako aj dostupnou špičkovou výskumnou infraštruktúrou.

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (UVP TECHNICOM), sa realizuje v rámci operačného programu Výskum a vývoj a je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom je vytvorenie balíka služieb biznis centra – združujúceho služby podnikateľského inkubátora a akcelerátora, ktoré pomáhajú začínajúcim firmám (startup a spin-off) v podnikaní.

O možnosti zapojenia sa do Inkubátora TUKE nájdete viac informácií v hlavnom menu v sekcii „Ako sa zapojiť„.

Inkubátor TUKE ako súčasť UVP TECHNICOM

UVP Technicom plní nasledovné funkcie:

  • zabezpečuje vznik podnikateľských inkubátorov pre malé a stredné hi-tech firmy, startupy a spin-off  firmy generované  najmä na  báze relevantných  výsledkov výskumu a vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných  aktivít a projektov univerzít a ústavov SAV,
  • podporuje  širokospektrálnu,  účinnú  a vzájomne  prospešnú  výskumnú  a vývojovú spoluprácu medzi pracoviskami univerzít a ústavov SAV a relevantnými organizáciami zo spoločenskej a hospodárskej praxe,
  • vytvára podmienky pre trvalý rozvoj výskumu a vývoja so stálym dopadom na transfer znalostí a technológií, resp. inovačnú prax ako na medzinárodnej, národnej, tak aj na regionálnej úrovni,
  • v spolupráci  s  Univerzitným  centrom  inovácií, transferu  technológii  a ochrany duševného  vlastníctva  (UCITT)  na TUKE  je miestom prvého kontaktu  pre  firmy, ktoré  budú  mať  záujem  o spoluprácu  s výskumnými  a vývojovými  tímami  z pracovísk univerzít,
  • poskytuje poradenstvo, vzdelávacie aktivity a vykonáva expertíznu činnosť.