V  rámci akceleračného programu Startup centra TUKE  v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sme odštartovali sériu 3 webinárov zameraných na problematiku ochrany duševného vlastníctva.

1. webinár zo série webinárov bol na tému

Duševné vlastníctvo, nehmotný majetok v podnikaní, ktorý viedol lektor RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.  z CVTI SR (vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie DV)

Webinár bol venovaný úvodu do problematiky duševného vlastníctva. Boli predstavené jeho jednotlivé typy: technické riešenia, dizajny, ochranné známky, know-how, diela podľa autorského zákona a ďalšie. Pozornosť bola venovaná aj samotnej ochrane duševného vlastníctva – problematike autorských a priemyselných práv ako aj postupom pri ich zabezpečení a taktiež význam Rešeršných služieb.

On-line stretnutia sa zúčastnilo 58 účastníkov, ktorí sa živo zaujímali o prezentovanú tému.

V rámci spolupráce UVP TECHNICOM s CVTI, poskytujú pracovníci CVTI bezplatné konzultácie a rešerše v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Viac informácií je možné získať na adrese  nptt.cvtisr.sk

Pre organizáciu on-line webinára  bola využitá špičková videokonferenčná technológia na báze Národnej teleprezentačnej infraštruktúry (www.nti.sk).