Cieľ workshopu bolo oboznámiť účastníkov s problematikou manažmentu rizík: ako prevziať zodpovednosť za manažment rizík vo vlastnom startupe a rozšíriť si obzory možných rizík pre vlastný startup. Naučiť sa identifikovať a riadiť riziko počas jeho životného cyklu, delegovať súvisiace úlohy a zodpovednosť, ale aj ako si osvojiť používanie niektorého zo spôsobov na monitoring a manažment rizika a demonštrovať prístup na skutočných prípadoch z vlastného startupového prostredia

V priebehu workshopu bolo poukázané:

  • Kto je zodpovedný za manažment rizík v organizácií? Aké sú benefity riadenia rizík pre organizáciu a aké sú zainteresované roly a zodpovednosti
  • Ako predvídať nepredvídateľné: Riziko ako dôležitý parameter pri evaluácií podniku či schvaľovaní investície, typy rizík, ktorým čelia startupy, je možné riziká eliminovať? Aké sú metódy na forecasting a oceňovanie rizík
  • Aký je cyklus rizika: Stratégia a plán manažmentu rizika, idetifikácia a hodnotenie rizika, závislosti medzi rizikami, prioritizácia rizika, „semafór“ metóda, možnosti zmiernenia rizika, uzavretie rizika a eskalácia problému a riešenia problému
  • Bol prezentovaný nástroj „Risk Management Toolkit“: RAID Log ako jednoduchý nástroj na manažment rizika, a Alternatívne online nástroje na manažment rizík.

Účastníci si prostredníctvom testu overili vlastný stupeň sklonu k riziku, modelové situácie na rozhodovanie sa v rizikových situáciách, overovali praktické hodnotenie rizík v skupinách, precvičovali ako vytvoriť vlastnú  dokumentáciu na monitoring rizikových situácií a prípravu riešení pre prípadný vznik problémov použitím bezplatných nástrojov v prostredí Google Workspace.

Workshop bol organizovaný v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM, hybridnou formou.

 Lektor:  L. Hlinková    

Lenka Hlinková motivuje najmä dievčatá a ženy k práci s technológiami. Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Po 12 rokov práce v IT na Slovensku a v Anglicku založila spoločnosť Algoritmus, o rok neskôr toto občianske združenie, v ktorých spolu s tímom pomáhajú najmä ženám získať svoje miesto v oblasti informačných technológií a v manažmente. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer a pôsobí ako Diversity & Inclusion Consultant.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.