Dňa 8.3.2022 bol organizovaný Workshop zameraný na problematiku ochrany vynálezov a počítačových programov v podnikaní. Cieľom workshopu bolo porozumieť prepojeniu vynálezov s podnikaním, oboznámiť účastníkov s dostupnými spôsobmi ochrany vynálezov a technických riešení, s vlastnosťami patentu, podmienkami pre jeho získanie a s prínosmi pre jeho majiteľa, ale tiež porozumieť prepojeniu oblasti počítačových programov s oblasťou ochrany duševného vlastníctva a vedieť identifikovať subjekt, ktorý vykonáva práva k vytvorenému počítačovému programu.

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) startupov UVP TECHNICOM.

Program workshopu bol venovaný nasledujúcim témam:

Vynálezy v podnikaní

 • Čo sú to vynálezy, aké majú vlastnosti a ako sa využívajú v podnikaní
 • Prečo a ako možno chrániť vynálezy
 • Produkt vs vynález

Patent – ochrana vynálezov

 • Čo je to patent a na čo je dobrý?
 • Ako získať patent, čo treba splniť a koľko to stojí?
 • Patentovanie na Slovensku a v zahraničí
 • Čo prináša patent svojmu majiteľovi?

Iné spôsoby ochrany vynálezov a technických riešení

 • Úžitkový vzor – porovnanie s patentom a podmienky pre jeho získanie
 • Ochrana vynálezov utajením, obchodné tajomstvo

Ochrana počítačových programov

 • vymedzenie počítačového programu ako súboru predmetov duševného vlastníctva
 • identifikácia zložiek počítačových programov a spôsobov ich ochrany
 • autorské práva k zdrojovému kódu – ako ich možno využiť?
 • Kto vykonáva autorské práva? (ja, môj zamestnávateľ, moja škola…)
 • Ochrana zdrojového kódu
 • Licencie v oblasti počítačových programov

Strategické uvažovanie pri ochrane vynálezov

 • Best practices v oblasti nakladania s vynálezmi a počítačovými programami
 • služby Centra vedecko-technických informácií SR v oblasti ochrany vynálezov

Workshop bol organizovaný v HYBRIDNOM móde.

Lektor: RNDr. J. Noskovič – vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z Centra vedecko-technických informácií SR.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.