Produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby

Cieľom workshopu, ktorý bol organizovaný v rámci Intenzívneho akceleračného programu startupov v UVP Technicom bolo oboznámiť jeho účastníkov s možnosťami ochrany produktov, grafických rozhraní softvérových aplikácií a služieb; naučiť sa identifikovať potenciálne duševné vlastníctvo v oblasti produktov, grafických rozhraní softvérových aplikácií a služieb a oboznámiť sa s potenciálnymi problémami v oblasti porušovania práv z dizajnov/ochranných známok iných subjektov a naučiť sa im predchádzať

Program workshopu bol venovaný témam:

Úvod do problematiky

  • dôležitosť ochrany produktov, grafického rozhrania softvérových aplikácií a služieb

 Dizajn

  • Čo je to dizajn a ako a prečo ho chrániť
  • Zapísaný dizajn, nezapísaný dizajn Spoločenstva, autorské práva
  • Podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete
  • Ako predchádzať porušovaniu práv k zapísaným dizajnom iných subjektov

Ochranná známka

  • Ako a prečo chrániť označenia, logá, slogany
  • Ochranná známka – podmienky a postupy pre jej získanie na Slovensku a vo svete
  • Ako predchádzať porušovaniu práv k ochranným známkam iných subjektov

 Rešeršné nástroje

 Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o zapísaných dizajnoch a ochranných známkach

  • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na dizajn/ochrannú známku pred podaním žiadosti o zápis dizajnu/ochrannej známky
  • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše pred podaním žiadosti o zápis dizajnu/ochrannej známky

V rámci workshopu boli vhodne prezentované prípadové štúdie a praktické ukážky z predmetnej problematiky.

Lektor: Mgr. Art. Mária Pospišilová, ArtD. z Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, Centra vedecko-technických informácií SR.   

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.