Vysoká úroveň prezentácií startupov

Dňa 31.3.2022 sa po absolvovaní dvojmesačného Intenzívneho akceleračného programu startupov (IAP) v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM konala súťaž všetkých zapojených startupov. Súťaž bola organizovaná hybridnou formou a súťažné prezentácie startupov hodnotila odborná komisia, ktorá pracovala v zložení: M. Huckova (KEITVA), L. Binas (CVTI SR), V. Fedák (IH Digitalizácia TUKE), M. Varga (DT IT Solution), P. Čižmár (UVP TECHNICOM), L. Kolesar (CVTI SR), Peter Šoltes (PROMISEO) a F. Jakab (UVP TECHNICOM, predseda odbornej komisie).

Do súťaže boli zaradené startupy:

Truide, História 3D, ELLA Slovakia, Wellnesso, SmartCityGroup, storePredictor, 21Games OZ, APONI HOLOGRAPHICS, Nordics a HRISS.

Každý startup mal na prezentáciu dosiahnutých výsledkov 5 minút a následne prebiehala diskusia s odbornou komisiou. Odborná komisia pri hodnotení startupov posudzovala úroveň jeho rozvoja  – progres, ktorý dosiahol vo vývoji svojho produktu za posledné dva mesiace (počas absolvovania IAP), úroveň jeho technologickej pripravenosti – v ktorom štádiu rozvoja sa startup nachádza a či pokročil medzi štádiami, pokrok pri zadefinovaní cieľových skupín – orientáciu na potenciálnych zákazníkov (užívateľské prieskumy, nadviazanie kontaktu s potenciálnym zákazníkom, pokrok v rozpracovaní biznis modelu).

Výsledky súťaže:

 1. Odborná komisia vyhodnotila startup, ktorý dosiahol najvýznamnejší progres a udelila mu Startup Progress Award:
  Víťazom súťaže sa stal startup „storePredictor“
  Na druhom mieste sa umiestnil startup „APONI HOLOGRAPHICAS“ a na treťom mieste startup „NORDICS IO“.
 1. Možnosť vyhodnotiť najlepší startup malo aj publikum (prezenční a on-line účastníci prostredníctvom aplikácie „slido“ (hlasovania sa zúčastnilo viac ako 400 individuálnych hlasujúcich účastníkov)
  Cenu publika získal startup „21Games OZ“
 1. Bola udelená aj špeciálna cena riaditeľa UVP TECHNICOM.
  Cenu riaditeľa UVP získal startup „Truide“

Víťazné startupy získali hodnotné ceny (každý v hodnote 500 EUR). Odborná komisia v rámci svojho záverečného hodnotenia zvlášť vyzdvihla vysokú úroveň tak všetkých prezentácií, ako aj progres, ktorý startupy zapojené do IAP dosiahli.

Informácia o Intenzívnom akceleračnom programe (IAP).

Unikátny dvojmesačný IAP bol pre vybrané startupy bol organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Intenzívny akceleračný program bol  obsahovo zameraný na rozvoj kompetencií v oblasti prípravy individuálnych biznis plánov startupov, vývoj produktu, ochranu duševného vlastníctva, analýzu možnosti uplatnenia sa produktu na trhu, marketing produktu a jeho uvedenia na trh, komunikáciu so zákazníkom, rozvoj firmy a efektívneho osobného rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov. IAP zahŕňa aj aktivity: Interaktívne workshopy v celkovom rozsahu 44 hodín;  mentoring a koučing – individuálne stretnutia s mentormi, a koučmi v rozsahu min. 6 hodín stretnutí s každým startupom v priebehu programu; Biznis fóra startupov – interaktívne stretnutia startupov so zástupcami biznis sféry, skúsenými manažérmi, koučmi a expertmi, zamerané na priebežné analytické hodnotenie progresu startupov; inšpiratívne príbehy startupov- motivačné stretnutia s úspešnými startupami.