Cieľom ďalšieho workshopu, organizovaného v rámci Intenzívneho akceleračného programu startupov v UVP TECHNICOM bolo uviesť účastníkov do problematiky prezentačných zručnosti, analyzovať aktuálne prezentačné zručnosti účastníkov a určiť kroky k zlepšovaniu, oboznámiť účastníkov s modernými trendami a kľúčovými prvkami úspešného prezentovania. Účastníci workshopu mali možnosť vyskúšať si „vlastné prezentácie“ v bezpečnom prostredí so spätnou väzbou ostatných účastníkov.

Program workshopu bol venovaný nasledujúcim témam:

ÚVOD

 • Začnime s myšlienkou na koniec
 • Prečo prezentovať
 • Preskúmanie vlastných prezentačných zručností
 • Prezentuj ako Steve Jobs…,ale ostaň sám sebou
 • Moderné trendy v prezentovaní, vizuál, grafika, prezentačné programy
 • Verbálny a neverbálny prejav, jazyk: Hlas, artikulácia, očný kontakt, reč tela, práca v priestore

ŠTRUKTÚRA PREJAVU/PREZENTÁCIE

 • Príprava
 • Štruktúra: Úvod, jadro, záver
 • Prečo je úvod a záver dôležitý
 • Publikum

ZÍSKANIE POZORNOSTI, PRÁCA S TRÉMOU A STRESOM

 • Ako si získať pozornosť publika
 • Sila príbehu
 • Metódy a cvičenia na zvládanie trémy, psychická príprava na prezentáciu
 • Miniprezentácie účastníkov
 • Akčný plán na základe aktivity Preskúmanie vlastných prezentačných zručností

Workshop bol organizovaný formou riadenej diskusie, sebareflexie, bol využívaný výklad, boli riešenie individuálne a tímové úlohy, práca v skupinách, škálovanie, koučovací prístup, implicitné učenie a praktický nácvik.

Lektorka: PhDr. Kvetoslava Sarvašová je skúsená lektorka, mentorka, koučka, ktorá zodpovedne a na exaktnej úrovni pomáha klientom objavovať ich potenciál, riešiť ich vlastné tímy a dosahovať ciele pracovného alebo osobného života.  človek z praxe, ktorý využíva dlhoročné skúsenosti v top manažmente zahraničných korporácií, znalosti nadobudnuté v špecializovaných tréningoch  a svoje silné stránky. Vo svojej práci využíva najnovšie poznatky z oblasti osobnostného rozvoja a neurovedy, koučovací prístup, interaktivitu, ale aj prvky mindfulness (všímavosti). Rada sa delí a pomáha ľuďom zlepšovať  ich pracovný i osobný život. Verí, že najlepšie si dokážeme pomôcť či posunúť sa vďaka poznanie seba samého a svojich vlastných vnútorných zdrojov, ktoré však často nevidíme.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.