Profil startupu

AML

Akadémia mentálnych algoritov, o.z.

Michal Mikulaško
e-mail: info@mind3x.com
web: numerika.sk

Startup AML (Akademia mentálnych algoritmov) sa zaoberá sociálnou inováciou transformácie ľudského myslenia v koncepte rozvoja INDUSTRY 5.0 ako aj jej implementácie do oblasti celoživotného vzdelávania sa každej komunity. Predstavuje to návrat k tradičnému spôsobu učenia sa zručnostiam zapájaním zmyslového vnímania človeka a jeho predstavivosti s využitím dostupných digitálnych technológií.

Cieľom je poskytovanie komplexných digitálnych služieb spojených s organizáciou a realizáciou overených metodických programov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií pre 21. storočie v kontexte prípravy pracovnej sily a jej uplatnenia sa na trhu práce budúcnosti.

Nosným produktom je inovovaný metodický program pod názvom NUMERIKA, ktorý vychádza z pôvodnej japonskej metódy – motorické a mentálne počítanie spamäti, ktoré podporuje rozvoj ukotvenej kognície človeka a stimuláciu mozgových funkcií smerujúce nie len k matematickému mysleniu.

Program je zastrešený digitálnou platformou MIND3X, ktorá umožní užívateľovi a poskytovateľovi neformálneho vzdelávania efektívne realizovať svoje edukatívne aktivity prostredníctvom LMS (Learning manažment systém) v prepojení na harmonizovaný informačný systém (ERP II.)

Digitálne prostredie integrované do sociálneho priestoru školy a domáceho prostredia užívateľa zabezpečuje E-Learning vo forme modelovo orientovaných kurzov, čím je dosahované sebariadené mikro-učenie a nezávislé hodnotenie sa v reálnom čase.

Gamifikácia a herný spôsob nácviku vytvára zážitkové kognitívne prostredie pre hráča na rýchle získavanie kľúčových kompetencií v myslení a zvyšovanie sebavedomia pri dosahovaní stanovených cieľov. Interaktívny trenažér ARISMO (digitálny simulátor modelových aritmetických výpočtov) napomáha efektívne rozvíjať hravú kreativitu a vyhodnocovať získané schopnosti rýchleho myslenia a počítania spamäti.

Online herný modul zabezpečuje pre každého účastníka možnosť zúčastniť sa prebiehajúcich súťaži podľa úrovne jeho schopností s cieľom zvyšovať jeho kompetenčnú kvalifikáciu a spôsobilosť byť úspešný, čím sa podporuje podnikateľská kreativita.

Pozn.: AML – predtým MIND3X