Profil startupu

MAO / Media Art Office

Richard Kitta
e-mail: richard.kitta@tuke.sk

Start up MAO / Media Art Office je zameraný na realizáciu, aplikáciu a kreatívny transfer súboru autorských vedecko-umeleckých a výskumných konceptov, ktoré vznikli na báze vedeckých pracovísk FU TUKE pod vedením excelentného tímu MAO. Súbor tvoria digitálne interaktívne a inovatívne interfejsy, ktoré v intenciách súčasného media artu (mediálne umenie) ponúkajú možnosti trvalej aplikácie a inštalácie vo verejnom prostredí (site specific, indoor/outdoor). Cieľom a obsahom start up-u je návrh, realizácia prototypu, testovanie, interakcia a celkový transfer (TT, IPRs) umeleckého diela, v ktorom sa špecifickým a originálnym spôsobom prepája mediálne digitálne umenie (SW) s analógovými prvkami (HW), architektúrou či dizajnom. Dôležitou súčasťou interdisciplinárneho projektu je tiež reflexia možností reálneho uplatnenia segmentu art & science a to najmä z pohľadu rozvoja lokálneho kreatívneho priemyslu.
Na základe našich skúseností v danej oblasti sa chceme zamerať na realizáciu a rozšírenú a konkrétnu aplikáciu autorských tímových umeleckých výstupov vo verejnom priestore (bez geografického obmedzenia). Inovatívny prístup spočíva najmä v originálnom prepojení viacerých vedeckých oblastí v rámci daného komplexného umeleckého či kreatívneho výstupu, zároveň ide o inovatívne uchopenie rôznorodých spoločenských a umeleckých tém, ktoré sa v našom prostredí vyskytujú sporadicky.
Start up MAO označuje kreatívnu a pro-komercionalizovanú službu, ktorá smeruje k vytvoreniu spin-off subjektu so zameraním na dizajn a aplikáciu súčasných media art foriem s koedukačným a utilitárnym potenciálom. Uvažovaný súbor vedecko-umeleckých konceptov, ktorý je určený pre realizáciu má interdisciplinárny a koedukačný charakter. Okrem spolupráce s ostatnými fakultami TUKE a ich pracoviskami (EkF a ďalšie) bude prebiehať tiež intenzívna komunikácia s externými partnermi z tvorivej a podnikateľskej praxe.