V rámci Intenzívneho akceleračného programu startupov v UVP TECHNICOM bol zorganizovaný ďalší zaujímavý workshop na tému „Verejný prejav a prezentácia“ s lektorom p. Z. Knižkom.

Verejný prejav môže mať mnoho podôb. Všetko, čo robíme počas prejavu, je vizuálna výpomoc. Sem patrí vaše oblečenie, gestá, mimika. Pilierom verejného prejavu je prezentácia – fyzický vzhľad vášho prejavu.  Účastníci workshopu boli oboznámený s užitočnými tipmi, praktickým príkladmi a taktiež overenými postupmi, ako na pódiu a pred ľuďmi podať excelentný výkon.

Účastníci mali možnosť sa oboznámiť s užitočnými trikmi ako zvládať porady, obchodné stretnutia, firemné stretnutia a ako zvládnuť ďalšie situácie, pri ktorých potrebujeme pôsobiť jasne a presvedčivo.

Workshop bol zameraný na témy:

  1. Typy verejných prejavov a ich základná štruktúra: „bomba“, úvod, jadro, záver, informatívna, presviedčacia prezentácia.
  2. Najčastejšie zlozvyky pri prezentácii a ako sa ich vyvarovať: výklad, tipy a triky pre účastníkov, pomôcky – spôsoby ako skryť nervozitu, resp. odpútať pozornosť, čo urobiť ak sa prezentácia uberá nesprávnym smerom.
  3. Osobné vystupovanie pri prezentácií: využívanie verbálnej, neverbálnej a vokálnej komunikácie, NLP – presvedčovacie vzorce, tipy pre optimalizáciu osobného prejavu, práca s časom , nácvik “ 5 minútovej prezentácie“, “ DUOSTRUKTURA“, osobná analýza každého účastníka na základe videozáznamu.
  4. Typológia účastníkov a práca s publikom: rozoznávanie záujmu publika podľa neverbálnych prejavov, techniky na vyvolanie záujmu – ako zapájať publikum, zodpovedanie otázok publika, práca s testami na typológiu ľudí, nácvik reakcií na otázky,
  5. Ako vyriešiť konfliktné situácie počas prezentácie a zvládať stres: metódy riešenia konfliktných situácií, stratégie zvládania trémy, relaxačné cvičenia, zvládanie negatívnych prejavov v publiku, rozbor a čítanie neverbálnych prejavov v kritických situáciách.

Workshop bol organizovaný v hybridnom móde (prezenčne z UVP TECHNICOMu a on-line prostedníctvom kolaboračného systému – Webex).

Lektor: Z. Knižka

Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia vo funkcii lektora, konzultanta, kouča. Má bohaté skúsenosti s manažmentom firiem. Zameriava sa na problematiku vzdelávania manažérov, na osobný rozvoj zamestnancov, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti predaja, obchodu a marketingu.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.