Cieľom workshopu, ktorý bol organizovaný v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM, bolo oboznámenie sa s problematikou finančných tokov vo firme.

Dôraz bol kladený na pochopenie jednotlivých elementov finančných tokov, zostavenie  vlastnej tabuľky na sledovanie a plánovanie finačných tokov s prvkami automatizácie, na osvojenie si procesu finančného plánovania a optimalizácie nákladov a odštartovanie budovania startupu so zreteľom na požiadavky jeho možnej budúcej evaluácie

Program workshopu bol venovaný aj témam:

Monitoring finančnej výkonnosti startupu:

 • Likvidita, Rentabilia, Finančná staibilta a Aktivita
 • Nástroje na monitoring finančnej kondície v úvodných fázach startupu
 • Majetková vs. Finančná štruktúra
 • Účtovníctvo ako pomôcka pre monitoring finančného zdravia – výkaz ziskov a strát, súvaha, prehľad peňažných tokov

Finančné plánovanie

 • Stanovenie cieľov na najbližší rok, najdôležitejšie KPIs
 • Predpoklad nákladov a výnosov – forecasting v čase
 • Príprava možných finančných scenárov
 • Dobrá prax pre narábanie s likviditou v čase hyper-rastu

Možnosti financovania

 • Prehľad zdrojov financovania a ich porovnanie
 • Efektívny manažment finančného toku pod tlakom investorov
 • Orientácia v daňových povinnostiach a pracovných vzťahoch

Práca s online nástrojmi

 • Evidencia finančných tokov prostredníctvom Google Workspace, prehľad alternatívnych aplikácií (napr. Moneo)

Evaluácia podniku

 • Chovám kravu na mäso alebo na mlieko?
 • Evaluačné metódy v kocke
 • Na čo si pri evaluácií dávať pozor

Lektor:  L. Hlinková    

Lenka Hlinková motivuje najmä dievčatá a ženy k práci s technológiami. Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Po 12 rokov práce v IT na Slovensku a v Anglicku založila spoločnosť Algoritmus, o rok neskôr toto občianske združenie, v ktorých spolu s tímom pomáhajú najmä ženám získať svoje miesto v oblasti informačných technológií a v manažmente. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer a pôsobí ako Diversity & Inclusion Consultant.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.