Workshop bol aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a bol určený pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM, ale aj pre širokú odbornú verejnosť. Workshop bol prvou zo série troch aktivít zameraných na oblasť ochrany duševného vlastníctva,  organizovaných v spolupráci s expertami v oblasti DV z CVTI SR.

Prvý workshop viedol skúsený lektor RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD  z CVTI SR a workshop bol venovaný úvodu do problematiky duševného vlastníctva. Boli predstavené jeho jednotlivé typy: technické riešenia, dizajny, ochranné známky, know-how, diela podľa autorského zákona a ďalšie. Pozornosť bola venovaná aj samotnej ochrane duševného vlastníctva – problematike autorských a priemyselných práv ako aj postupom pri ich zabezpečení a taktiež význam Rešeršných služieb.

Cieľom workshopu bolo: pochopiť prepojenie medzi témou „duševné  vlastníctvo“ a podnikaním; naučiť sa identifikovať jednotlivé predmety duševné vlastníctvo v produkte; oboznámiť sa s dostupnými spôsobmi ochrany predmetov duševného vlastníctva; vedieť identifikovať situácie súvisiace s podnikaním, kedy dochádza k nakladaniu s duševným vlastníctvom. Program workshopu bol venovaný aj témam:

Úvod do problematiky – Čo je to duševné vlastníctvo a ako súvisí s podnikaním?; Prečo a ako chrániť duševné vlastníctvo? Produkt ako súbor predmetov duševného vlastníctva.

Autorské diela a autorské práva – charakteristika a vlastnosti autorských diel, význam ich ochrany; výlučné osobnostné a majetkové práva k autorským dielam;

Priemyselné vlastníctvo a priemyselné práva – vymedzenie predmetov priemyselného vlastníctva, význam a vlastnosti ich ochrany; Patent ako silná a efektívna ochrana vynálezov; Dizajn výrobkov a jeho ochrana; Ochranná známka – ochrana označení súvisiacich nielen s podnikaním; Know-how a jeho ochrana

Ochrana počítačových programov – vymedzenie počítačového programu ako komplexného produktu predstavujúceho súbor predmetov duševného vlastníctva; identifikácia zložiek počítačových programov a spôsobov ich ochrany‘ ochrana zdrojového kódu;

Duševné vlastníctvo v podnikaní – vytvorenie a využitie duševného vlastníctva v podnikaní – ako na to?; strategické uvažovanie v súvislosti s duševným vlastníctvom; služby Centra vedecko-technických informácií SR v oblasti duševného vlastníctva.

V rámci spolupráce UVP TECHNICOM s CVTI, poskytujú pracovníci CVTI bezplatné konzultácie a rešerše v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Viac informácií je možné získať na adrese  nptt.cvtisr.sk

Pre organizáciu hybridného módu workshopu bola využitá infraštruktúra Národnej teleprezentačnej siete (www.nti.sk).

Lektor: RNDr. J. Noskovič

vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z Centra vedecko-technických informácií SR.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.