Archív

10. kolo súťaže

CeoHire sa zameriava na oblasť vyhľadávania a najímania talentov na manažérske a riadiace pozície na báze využitia moderných a inovatívnych prístupov dátovej analýzy, spracovania verejne dostupných zdrojov a strojového učenia.

Kontakt

Ing. Dominik Lakatoš, PhD.,
dominik7lakatos@gmail.com

 

Startup Heated and Cooled Mask (H&C Mask) sa zameriava na vývoj masky. Maska primárne slúži na ohrev chladného vzduchu pri nepriaznivých podmienkach. Maska má oddialiť podchladenie organizmu spôsobené vdychovaním chladného až arktického vzduchu.

Kontakt

Lukáš Tóth,
lukas.toth94@gmail.com

 

RE-CA – Startup sa zaoberá vývojom IoT notifikačného systému pre monitoring a efektívnu alokáciu pracovného času pracovníkov v priemyselnej výrobe.

Kontakt

Matej Bodnar,
mato.bodnar@re-ca.com
web: re-ca.com

 

RECOGNITION 360: Vyvíjame softvérové riešenie, ktoré využíva strojové učenie pre detekciu frekvenčných a priestorových vzorcov vyskytujúcich sa v časových radoch, za účelom tvorby varovných signálov zameraných na predikciu a včasnú identifikáciu porúch v priemyselných a výrobných prostrediach.

Cieľovým segmentom je priemyselná výroba s potrebou digitalizácie výrobného procesu.

Kontakt

Matúš Selecký,
matus.selecky@recognition-360.com
web: recognition-360.com

Dňa 13.12.2019 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konalo 10. kolo súťaže inovatívnych nápadov (startupov) – “ Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”, ktorú vyhlasuje už od roku 2014 dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach. Organizátorom súťaže je Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM).

Súťažiace startupy už tradične mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu ich rozvoja a možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM počas pobytu v Startup centre.

Do finále súťaže v 10. kole postúpilo 9 inovatívnych nápadov/projektov. Porota z nich do predinkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala 5 projektov:

  • CeoHire – zameriava sa na oblasť vyhľadávania a najímania talentov na manažérske a riadiace pozície na báze využitia moderných a inovatívnych prístupov strojového učenia sa.
  • H&C Mask – cieľom je vývoj  dýchacej masky, ktorá umožňuje vdychovať ohriaty vzduch v extrémnych klimatických podmienkach.
  • RE-CA – cieľom je vývoj modulárneho inovatívneho reportovacieho systému pre správu a efektívne vyhodnocovanie incidentov pre priemyselné výrovné prostredie.
  • MSVUE – zameriava sa na komplexné riešenie problematiky manažmentu, výroby, spotreby a ukladania energii na báze využitia inteligentných inštalácií.
  • Recognition 360 – cieľom je vývoj systému na báze metód strojového učenia sa, zameraného na predikciu a včasnú identifikáciu porúch v priemyselných výrobných prostrediach.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia UVP TECHNICOM – F. Jakab, A. Lavrin, Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, P. Mirossay (Košice IT VALLEY), K. Zeleníková (SBA), J. Vojtko (FPT), T. Pavlík (EIT RawMaterials Regional Center, TUKE) a P. Breyl (T-Systems).

10. kolo súťaže bolo organizované v úzkej spolupráci s agentúrou Slovak Business Agency (SBA), Saab AB a Regionálnym centrom Raw Materials pri FBERG TUKE.

Startup centrum TUKE je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť pred-inkubačné prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik-rozvoj malých a stredných „Hi-Tech“ firiem resp. „Start-up a Spin-off“ firiem najmä na báze relevantných výsledkov výskumu a vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných aktivít TUKE. TUKE má záujem prostredníctvom uvedeného ekosystému akcelerácie podnikania na báze UVP TEHCNICOM výrazne podporiť oblasť inovácií a technologického transferu kvalitným odborným poradenstvom, ako aj dostupnou špičkovou výskumnou infraštruktúrou.

TUKE patrí k lídrom v oblasti inžiniersky orientovaného vzdelávania na Slovensku, s výraznými záujmom o inovatívne prístupy, o vybudovanie ekosystému inovatívneho podnikania a transferu technológií. Prelomovým sa pre TUKE stal rok 2014 – kedy boli naštartované aktivity v oblasti podpory start-upov iniciované TUKE – : na základe iniciatívy TUKE bolo v apríli 2014 otvorené Startup centrum TUKE a v roku 2016 Inkubátor TUKE, ktoré v súčasnosti sú súčasťou organizačnej štruktúry ekosystému akcelerácie podnikania v UVP TECHNICOM.

Za krátke obdobie svojej činnosti, získali uvedené útvary dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a stali sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, ktorú vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity.

Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 120 inovatívnych projektov a takmer 50 perspektívnych startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt.

Viac informácií o ekosystéme akcelerácie inovácií a technologického transferu TUKE je možné nájsť na stránke www.uvptechnicom.sk.

Kontakt: Doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ UVP TECHNICOM, T.: 0905 715816