Archív

9. kolo súťaže

Startup APONI sa zaoberá implementáciou rozšírenej reality do praxe. Cieľom je poskytovanie komplexnosti služieb v rámci inovácií technológií a vzdelania prostredníctvom rozšírenej reality , čo predstavuje základný pilier pre celkovú digitalizáciu v koncepte s 4.0 Industry. Nosným produktom je aplikácia „Overview“, ktorá s využitím rozšírenej reality ponúka možnosť zobraziť digitálne dáta podľa špecifikácie klienta priamo vo výrobnej hale, čím uľahčuje manažérske rozhodnutia a vytvára úplne novú, unikátnu možnosť prezentácie podniku pre interných zamestnancov ale najmä pre externých návštevníkov a auditorov. Umožňuje tak efektívne a rýchlo nadväzovať obchodné, dodávateľské a partnerské vzťahy z čoho plynú podniku okamžité výhody Cieľom je vybudovať styčný uzol medzi vzdelávaním a priemyslom a to založením Akadémie 4.0 Industry zameranej na získavanie kvalifikácie prostredníctvom interaktívnych kurzov.

Kontakt

Ing. Ivana Nováková
e-mail: ivana.novakova@aponi.sk
web: aponi.sk

 

Startup EcoButt sa sústreďuje na zhromažďovanie a následnú recykláciu cigaretových filtrov.

Kontakt

Hugo Repáň
e-mail: hugorepan@gmail.com

 

Startup ETeam (E-TEAMBUILDER) sa zaoberá zjednodušením procesu interview kandidátov pre pracovnú pozíciu pomocou web aplikácie, ktorá je určená aj pre najmenšie firmy, ktoré naberajú ľudí pár krát do roka, tak aj pre veľké korporáty, ktoré naberajú stovky zamestnancov. Táto naša aplikácia výrazne zníži čas, ktorý HR zamestnanec do procesu výberu kandidáta vkladá.

Kontakt

Denis Sedlák
e-mail: sedlak.denis@gmail.com

 

Startup GRIDIUM sa zaoberá problematikou implementácie matematického a technologického modelu pre online identifikovanie prerušení v distribučnej sústave elektrickej energie na základe informácií z inteligentných elektromerov, IoT prvkov v kombinácii s informáciami o topológii siete akými sú distribučné transformačné stanice a vývody z nich.

Kontakt

Ing. Mário Šotter
e-mail: sotter.mario@gmail.com

 

Startup IHC (Instant House Constructon) sa zaobera vývojom multi-dýzovej 3D tlačiarne pre stavbu domov.

Kontakt

Michal Takáč
e-mail: hello@michaltakac.com
web: instanthouseconstruction.com.

 

Startup KHT (Kosice hack token) ponúka platformu vo forme kryptomeny, ktorá umožňuje rôznym inštitúciám odmeňovanie dobrovoľníkov za ich aktivity. Vďaka jedinečnej schéme kryptomeny môžu využívať vlastníci kryptomeny len u podnikateľov, ktorí sa svojím zapojením do projektu rozhodli pomôcť dobrovoľníctvo vo svojom regióne. Tým sú podporovaní tak dobrovoľníci, ako aj regionálne hospodárstvo.

Kontakt

Peter Ridilla
e-mail: ptrridilla9@gmail.com
web: devpost.com/software/kosice-hack-token

 

(MIND3X) Na základe tradičného japonského programu zameraného na počítanie spamäti chceme vytvoriť podporný simulačný a herný online nástroj pre zvýšenie efektivity tréningu zameraného na duševný rozvoj človeka. Inováciou samotného programu formou simulačnej a hernej aplikácie vznikne efektívny indikačný nástroj aj pre časové zaznamenávanie aktivít a údajov spojených s tréningovým procesom. Analýzou týchto dát je možné štatisticky definovať jednotlivé výkonové oblasti a úrovne procesnej rýchlosti nastavenia prietokového myslenia. Vytvorením herno-súťažného prostredia ako prídavného modulu pre tréningový proces sa bude podporovať využívanie nadobudnutých schopností a zručností v prostredí, ktoré bude zvyšovať motiváciu a zdravú súťaživosť medzi účastníkmi v reálnom čase.

Kontakt

Ing. Michal Mikulaško
e-mail: michal.mikulasko@ozama.sk

 

Startup sa zaobera vývojom produktu Revolution Square – otočnej plošiny s trávou z jednej strany a pochôdznou vrstvou z opačnej strany.

Kontakt

Peter Chrien
e-mail: peterchrien@gmail.com
web: revolutionsquares.com

 

Startup SRAW (Smart rescuer against water) sa zameriava na riešenie ponukajúce záchranu smartfónov a iných elektronických zariadení na okamžitú záchranu po kolízií s vodou.

Kontakt

Lukáš Petruňo
e-mail: lukas.petruno@gmail.com

 

Startup SmartMaintenance si dáva za cieľ vytvoriť komplexný produkt pre analýzu a návrh systému údržby elektrorozvodných zariadení pozostávajúci z troch modulov:

  • Analýza legislatívnych/technických/ekonomických požiadaviek na systém údržby elektrorozvodných zariadení,
  • Návrh a architektúra nového systému údržby,
  • Implementácia nového systému údržby u zákazníka.

Kontakt

Ing. Vladimír Krištof, PhD.
e-mail: vladimir.kristof@gridman.sk

 

Startup SmartSenior pracuje na vývoji systému, ktorý dokáže monitorovať pády seniorov, polohu, otvorené vchodové dvere, zaznamenať vytopenie, požiar resp. inú krizovú situáciu, ktorá može spôsobiť škodu na majetku, zdraví alebo dokonca smrť. Zariadenia medzi sebou komunikujú prostredníctvom ZigBee protokolu a vyhodnotené dáta referujú prostredníctvom aplikácie resp. GSM sieťou čiže SMS/telefonicky a to osobám zodpovedným za daných seniorov.

Seniora na vznik krizovej situácie v jeho domacnosti vieme upozorniť zvukovo, vibráciou náramku a taktiež vizuálne prostrednictvom inteligentného osvetlenia v domácnosti.

Kontakt

Dávid Čorňák
e-mail: cornak.d@gmail.com

 

Primárnym cieľom startupu Vápenný koks je navrhnúť čo najjednoduchší technologický proces spracovania Energosádrovca (odpadu mokrého odsírerenia parnych kotlov) v rámci technologických možností hutníckeho prvovýrobného závodu najlepšie bez potreby dodatočnej dostavby/výstavby spracovateľských zariadení.

Kontakt

Mgr. Marek Pucher
puchermarek@gmail.com

Dňa 27.06.2019 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konalo už 9. kolo súťaže inovatívnych nápadov – startupov “ Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”, ktorú vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity. Organizátorom súťaže je Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Súťaž je organizovaná v úzkej spolupráci s agentúrou Slovak Business Agency (SBA), Saab AB a  Regionálnym centrom Raw Materials pri FBERG TUKE.

Do finále súťaže v 9. kole postúpilo 17 inovatívnych nápadov/projektov. Porota z nich do predinkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala trinásť projektov: SmartMaintanance, Aponi, SmartSenior, Human mind achievment, Gridium, Instant House Construction, Smart senzorická podložka, Košice hack token, e-TeamBuilder, Vápenný koks, Recyklácia cigaretových filtrov, Smart Rescuer Against Water,  a Revolution Square.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia UVP TECHNICOM – F. Jakab, A. Lavrin, Ľ. Kolesár,  P. Čižmár, P. Mirossay ( Košice IT VALLEY), M. Biňas (TUKE), P. Feciľak (TUKE), J. Kronovetterová (SBA), J. Vojtko (FPT), T. Pavlík (EIT RawMaterials Regional Center, TUKE).

Súťažiace starupy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program zameraný na podporu ich rozvoja a kancelárske priestory v UVP TECHNICOM. Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe v závislosti od ich aktuálnych potrieb, vrátane možnosti využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné výskumno-vývojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na TUKE. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľských plánov, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov ako aj expertnú a mentorskú podporu. Do súťaže sa mohli zapojiť projekty v takzvanej pred inkubačnej dobe, to znamená v štádiu nápadu, z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoje činnosti na Slovensku. Od roku 2014 sa do súťaže zapojilo viac ako 120 inovatívnych projektov a v do akceleračného programu Startup centra bolo zapojených viac ko 40 perspektívnych startupov s inovačným potenciálom presadiť sa na trhu. Viacerým startupom sa podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh produkty a služby v oblastiach zamerania UVP TECHNICOM.

Po absolvovaní šesťmesačného pred inkubačného pobytu v startup centre majú tímy možnosť postúpiť do Inkubátora TUKE, ktorý je súčasťou ekosystému akcelerácie podnikania UVP TECHNICOM na TUKE.