Archív

11. kolo súťaže

AIR2GO – Startup sa zaoberá návrhom inovatívneho ochranného rúška (osobnej pretlakovej práčky vzduchu), ktoré jednako chráni používateľa pred škodlivinami v ovzduší (vírusy, baktérie, smog, prach, peľ, atď.) a zároveň je schopné zabezpečiť používateľovi prísun zdravého a čistého vzduchu kdekoľvek a pri akejkoľvek činnosti (práca, šport, cestovanie autobusom či lietadlom, čakáreň u lekára atď.).

Osobná mobilná pretlaková práčka vzduchu, zabezpečuje prísun vzduchu priamo pred nos a ústa, je využiteľná nielen v čase pandémie covid19 ale aj pre alergikov, astmatikov a všetkých ľudí pracujúcich či žijúcich v prašnom či kontaminovanom prostredí.

Riešenie je škálovateľné, poskytuje viaceré úrovne ochrany od základnej verzie, cez rozšírenú až po najvyššiu do najťažších podmienok. Základná verzia zabezpečí prísun čerstvého filtrovaného vzduchu priamo pod rúško. Natlakované rúško aj keď je iba z obyčajnej tkaniny zabráni prieniku možného infikovaného okolitého vzduchu s nižším atmosférickým tlakom. Zariadenie je možné nosiť na ramene, vo vrecku, prehodené cez rameno na popruhu alebo ako slúchadlá cez hlavu.

Kontakt

Martin Drobný
e-mail: mdrobny@nextech.sk

 

MSDL – Cieľom startupu je zlepšiť podmienky liekového manažmentu pre klientov žijúcich v sociálnych zariadeniach, domovoch sociálnych služieb a  pacientom žijúcich v domácom prostredí na Slovensku. MSDL (monitorovací systém dávkovania liekov) je nástroj na správu liekov, ktorý dávkuje lieky na perorálne užitie podľa dňa v týždni a podľa denného času, v ktorom sa majú užívať.

MSDL umožňuje zlepšenie pracovných a bezpečnostných podmienok pri podávaní liekov pacientom a taktiež prispieva k zníženiu časovej náročnosti na prípravu liekov pre pacientov.  Lieková karta MSDL poskytuje okrem manažmentu podávania liekov pacientovi aj všetky potrebné informácie o liekovej anamnéze pacienta. Vzhľadom nato, že lieková karta je hermetický po nabalení liekov uzavretá nedochádza k únikov terapeutických účinkov toho ktorého lieku.

Lieková karta MSDL sa skladá z 2 častí, v jednej sú hermetický uzavreté nabalené lieky pre jedného klienta na 7 dní / Cold Sealed/, druhá časť obsahuje meno klienta, alergie na lieky, názov lieku/ov, gramáž lieku, časový interval podávania lieku /ráno, obed, večera a noc/, číslo šarže lieku, farba lieku, značka lieku, tvar lieku, označenie či je to tabletka alebo kapsula. Všetky tieto informácie zamedzujú vzniku liekových chýb, a to z toho dôvodu, že lieky sú jasne pomenované, nemôže tam dôjsť k ich zámene, k predávkovaniu alebo pod-dávkovaniu prijímateľa.

Kontakt

Marcel Tóth
e-mail: marafuta@gmail.com

 

BRUT.TO – „BRUT.TO – hmotnosť obsahu aj s obalom“: je inovatívne štúdio, ktoré tvorí grafický dizajn v spolupráci s ľuďmi s mentálnym zdravotným znevýhodnením.

Vo väčšine chránených dielní sa vytvárajú jednoduché produkty “pre produkty” a tie neskôr majú malý úžitok a je po nich veľmi slabý dopyt. Tvorivý potenciál ľudí s postihnutím je vedený ako keby “do šuflíka” bez uplatnenia v reálnom svete mimo hraníc tvorivých dielní, denných centier alebo špeciálnych škôl. Nedochádza tak k skutočnej integrácii tohto tvorivého potenciálu.

Prinášame riešenia, grafického štúdia BRUT.TO, kde sa prepoja dve na prvý pohľad nesúrodé svety. Umeleckej obce – profesionálnych grafikov a domova sociálnych služieb (denného stacionára) Domko v Košiciach – dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením. Práca BRUT.TO je intervenciou kreatívneho aktivizmu, ktorou chceme dosiahnuť, aby ľudia so znevýhodnením mohli v spolupráci s profesionálnymi grafikmi naplno využiť svoj tvorivý potenciál a stať sa plnohodnotnými tvorcami. Tak, aby neboli hodnotení podľa svojho znevýhodnenia, ale podľa kvality svojej tvorby. Tak, aby bola vážená hmotnosť obsahu aj s obalom. BRUT.TO  vznikol ako študentský projekt Terezy Sejkovej na Sokratovom inštitúte, spoločne so Zuzanou Kutašovou a ďalšími.

Kontakt

Tereza Sejková
e-mail: tesssejkova@gmail.com | design.brut.to@gmail.com

 

Corvest – Startup sa zaoberá korekciou postury (nesprávneho držania tela) človeka. Jedná sa o aktívne ovplyvnenie postury pomocou smart trička, ktoré sníma aktuálnu posturu a na jej základe vyhodnocuje mobilná aplikácia jej zmenu. To je dosiahnuté rôznymi technikami, ktoré ponúka Corvest.

Až 90% všetkých bolestí chrbta vzniká v dôsledku nesprávneho držania tela. To spôsobuje ťažkosti, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú náš každodenný život. Podľa štatistík až 80 percent ľudí na Slovensku bolí chrbát a posediačky trávime väčšinu dňa, až 60 percent. Bolesť chrbta je vo väčšine prípadov indikovaná nesprávnym držaním tela pri rôznych pracovných, ale taktiež voľnočasových aktivitách. Chybné držanie tela je spôsobené nesprávnymi návykmi. Uvedomením si tohto problému dospievame k názoru, že chybne držanie tela možno napraviť odstránením nesprávnych návykov.

Tieto nesprávne návyky je možne odstrániť vedomým pôsobením na subjekt. Pôsobenie na subjekt musí byť cielené na udržiavanie pozornosti. Čím je toto pôsobenie intenzívnejšie, tým hlbšie sa dostáva do podvedomia subjektu, čo znamená, že vytvárame väčšiu pravdepodobnosť odstránenia pôvodných návykov. V našom prípade toto cieľavedomé pôsobenie vytvárame pomocou vypracovaného systému liečby. Startup prichádza s návrhom inteligentnej ortézy. Táto ortéza slúži na napomínanie subjektu prostredníctvom aplikácie na korekciu nesprávneho postoja. Corvest sa skladá z troch základných sektorov: Smart tričko, Aplikácia a doplňujúce cvičenia. Ak sa začínate hrbiť, CORVEST sa okamžite aktivuje a vydáva signál v podobe vibrácie, aby Vám pripomenul, že sa máte vyrovnať. Senzory pomocou bluetooth odošlú správu do aplikácie, ktorá zaznamenáva aktuálne držanie tela a vyhodnocuje priebežné pokroky. Zároveň vedie databázu, ktorá môže slúžiť pre spoluprácu s lekárom.

Inovatívna je v tom, že pôsobíme vedome na subjekt na rozdiel od bežne dostupných napomínacích bandáži a prostredníctvom aplikácie ho motivujeme k reakcii s cieľom dosiahnutia želanej korekcie správania sa. Základ je motivácia, ktorú docieľujeme rôznymi spôsobmi. Subjekt sa zabáva a zároveň vylepšuje svoj fyzicky a s tým spojený aj duševný stav.

Kontakt

Jakub Lipták
e-mail: liptak.j29@gmail.com

 

Start-up POH (Retenčné parkovisko na princípe cirkulárnej ekonomiky) rieši hneď tri problémy:

 1. Zadržiavanie vody v krajine – v súčastnosti už pociťujeme vplyv klimatických zmien na naše územie, že máme dlhšie obdobie sucha a sú narušené malé vodné cykly. Urbanizácia krajiny zabránila infiltrácii a retencii dažďovej vody na území a preto riešenie retenčného parkoviska zabezpečí retenciu zrážkovej vody v technickom riešení.
 2. Použité materiály zo zhodnoteného odpadu – celé technické riešenie je “vyskladané” z materiálov, ktoré prešli recykláciou a našlo sa pre tieto materiály ďalšie využite a v rámci životného cyklu sa tak predĺži doba materiálu a je opätovne vrátená do kolobehu surovín v rámci cirkulárnej ekonomiky. V roku 2018 sme na SVK dosiahli úroveň recyklácie komunálneho odpadu na 38,1%. Stanovený cieľ 60% do 2030 vieme naplniť aj používaním týchto riešení.
 3. Zamestnanosť – technické riešenie priamo zamestná lokálnych ľudí nepriamo podporí vytvorenie zamestnanosti pri zbieraní surovín na recykláciu, vytvoria sa takzvané zelené pracovné miesta.

Kontakt

Matej Plesník
e-mail: konatel@poh.sk

 

Prapti – Startup sa zameriava na ponuku riešenia inovatívnej služby doručovania liekov do domácnosti. V rámci riešenia služby bude lieky ponúkať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, so zárukou dodania do jednej hodiny, vrátane dodávanie liekov aj na lekársky predpis Objednávanie je riešené prostredníctvom špeciálneho „user-friendly“ portálu. Predpokladá sa aj možnosť telefonickej komunikácie. Samozrejme bude rozpracovaný systém motivačných zliav pre prémiových zákazníkov. System bude akceptovať všetky druhy platieb, vrátane hotovostných. Súčasťou riešenia je aj ponuka online konzultácie s lekármi aj s psychológmi v prípade potreby.

Kontakt

Sayantan Roy
Katarína Bajnoková
e-mail: praptidelivery@gmail.com

 

Hiroo (Hrhero) je webová platforma určená pre HR oddelenia. Pomáha automatizovať a zjednodušovať preselekciu kandidátov medzi štádiom  zverejnenia inzerátu a pozvaním si relevantných kandidátov na osobný pohovor za pomoci umelej inteligencie. Zbiera taktiež dáta, ktoré sa dajú sekundárne využiť.  Hiroo je nástroj na odkrytie ľudského potenciálu za pomoci technických parametrov. Cieľom je dať personalistovi dostatok informácií na čo najrelevantnejšie rozhodnutie na základe skúsenosti, emócií a intuície.

Výstupom bude okrem videa, analytiky kandidátových odpovedí, hlasu, emócii aj finálna  infografika výberového procesu slúžiaca managementu na report ako aj merateľné dáta pre porovnanie a prípadné zlepšenie pri budúcom výberovom procese. Druhá vertikála je onboarding. Firma teda môže testovať veľmi flexibilne a účinne svojich zamestnancov na základe plne personalizovateľných šablôn a vopred zadaných parametrov/kritérií. Spolupráca s psychológom by mala tiež priniesť čo najefektívnejšie nastavenie editovateľných templateov a následné spracovanie výsledkov zamestnancov pre potreby firmy. Platforma bude v budúcnosti viacjazyčná, takže ľahko implementovateľná v korporátoch prípadne dcérskych spoločnostiach.

Kontakt

Denis Sedlák
e-mail: sedlak_denis@gmail.com

 

HRIIS – Platforma rieši problematiku HR, ktorá je prenesená do online od začiatku do konca, tzv. Hire To Retire. Riešenie v sebe nesie – spája mini Jób portál, kde spoločnosť publikuje pracovné ponuky, následne po prihlásených kandidátov vedie nad nimi stavy a tým ich posúva ďalej alebo naopak odmieta. Platforma rieši aj testovanie kandidátov na pracovné miesto a okamžité vyhodnotenie testov. Keď už je vybraný kandidát, tak v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny sa pripravujú potrebné dokumenty, po príchode do spoločnosti je v rámci onboardingu pripravený na všetky procesy, nakoľko sú súčasťou platformy. Vzdelávanie zamestnancov a kolobeh v spoločnosti sa zaznamenáva v platforme. Platforma rovnako rieši aj ukončenie pracovného pomeru zamestnanca a tým začína celý proces od začiatku.

Platforma a všetky kroky sú vyskladané z mikroprocesov, pre ktoré je možné nastaviť pravidlá a automatizáciu, čim je možné zefektívniť rutinné činnosti. Od samotného začiatku sa vedú všetky procesy v platforme online, čo prispieva pre sprehľadnenie krokov, zefektívnenie procesov a odbúranie chybovosti a duplicity pre zamestnávateľa aj zamestnanca. Nespornou výhodou aplikácie je existencia online trhoviska práce, kde je možné nájdenie zamestnanca / zamestnávateľa a tak zefektívniť hľadanie si zamestnania, ale aj odbúrať opätovné zadávanie všetkých potrebných údajov, nakoľko všetky sú už dostupné v platforme online.

Kontakt

Eduard Popovič
e-mail: eduardpopovic@gmail.com

Dňa 25.06.2020 sa v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM konalo 11. kolo súťaže startupov – “ Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”, ktorú vyhlasuje od roku 2014 dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Startupy súťažili o pobyt v Startup centre TUKE, v rámci ktorého absolvujú 6 mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu ich rozvoja a majú možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM. Do finále súťaže v 11. kole postúpilo 13 inovatívnych projektov. Porota z nich do predinkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala 8-  projektov:

 1. AIR2GO – zameriava sa na vývoj riešenia ochranného rúška s aktívnym prívodom čistého filtrovaného vzduchu pod rúško, ale aj riešenia prívodu vzduchu bez rúška (prenosná pračka vzduchu).
 2. MSDL – cieľom je vývoj  monitorovacieho systému dávkovania liekov.
 3. BRUT.TO – cieľom je vytvorenie inovatívneho profesionálneho grafického štúdia, ktoré využíva kreatívny potenciál ľudí s postihnutím.
 4. Corvest – zameriava sa na vývoj inteligentnej ortézy, ktorá napomáha riešiť problémy s bolesťou chrbta, spôsobené nesprávnym držaním tela.
 5. POH ROCK – cieľom je vývoj riešenia tzv. retenčného parkoviska na princípe cirkulárnej ekonomiky.
 6. Prapti – zameriava sa na inovatívne riešenie doručovania liekov do domácnosti.
 7. Hiroo (Hrhero) – zameriava sa na vývoj inovatívneho informačného systému komplexnej podpory personalistiky v spoločnosti.
 8. HRIIS – rieši problematiku HR, ktorá je prenesená do online od začiatku do konca, tzv. Hire To Retire.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením jej predsedu prorektora TUKE – A Čižmára. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia TUKE – M. Behún, M. Chovanec, F. Jakab, A. Lavrin, Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, P. Mirossay (Košice IT VALLEY), J. Kolesárová (SBA), P. Chlebak  (FPT Slovakia) a M. Varga (T-Systems Slovakia). 11. kolo súťaže bolo  organizované v úzkej spolupráci s agentúrou Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.

Startup centrum TUKE je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik malých a stredných „Hi-Tech“ firiem („Start-up a Spin-off“ firiem) najmä na základe výsledkov výskumných a inovačných aktivít pracovísk TUKE.

Prelomovým sa pre TUKE stal rok 2014 – kedy boli naštartované aktivity v oblasti podpory start-upov, bolo otvorené Startup centrum TUKE a v roku 2016 Inkubátor TUKE, ktoré sú súčasťou organizačnej štruktúry ekosystému akcelerácie podnikania v UVP TECHNICOM.

Za krátke obdobie svojej činnosti, získali uvedené útvary dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a stali sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 140 inovatívnych projektov a viac ako 50 startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt.